MTKeshe: Start of the transfer of technology to the world scientists – from October 10-17, 2012 in Sierra Leone!!

I wonder how the West will receive this piece of information – with their intention to control most of Africa . . .~J 

Following the success of the 21.4.2012 and 6.9.2012 ambassadorial presentations of the technology at the Keshe Foundation centre in Belgium, the Keshe Foundation is proud to announce the presentation of the first series of its international lectures for transfer of technology to the world scientists.

To this effect we have been invited and we have accepted to give the first series of lectures in spaceship technology and its application and implications in the university of Freetown in Sierra Leone starting from 12.10.2012 to 17.10.2012.

If you are near to this location and other countries in Africa, please contact the embassy of Sierra Leone in your country for you to be present in these first lectures and transfer of technology to the world scientists.

As we promised, we take our technology to people of the world through the support of their governments and through our ambassadorial invitations program and we are fulfilling our promise and we are implementing the goal of the Keshe Foundation to unite the scientists of the world in knowledge and peace in harmony through our spaceship program.

We would like to thank the ambassador of the Sierra Leone in Belgium Dr. C. S. Kargbo and the officials of the government of the Sierra Leone for inviting the Keshe Foundation for the presentation of the Keshe technologies in their universities and for their openness in accepting and organising the first international teaching conference in the continent of Africa.

As we promised, the continent of Africa will have its own spaceship program as it is planed for by the Foundation and now we are here to deliver our promise.

M T Keshe
The founder and caretaker of the Keshe Foundation

This entry was posted in Ascension, Financial/economic information, Illuminati/Terrorism/Corruption, Political, Spiritual and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to MTKeshe: Start of the transfer of technology to the world scientists – from October 10-17, 2012 in Sierra Leone!!

 1. Pingback: Keshe Foundation…”Start of the transfer of technology to the world scientists”, October 10-17, 2012 in Sierra Leone | Nesara Network

 2. Vladimir Kangas says:

  Электроимпульсное UFO

  Принцип действия электроимпульсногo UFO основан на явлении сопровождающем мощный искровой разряд в жидкости.

  Устройство UFO и его рабочий процесс.
  Схема Электроимпульсного UFO дана на Fig.1. Внутри корпуса 1 расположена рабочая кaмера с параболическим отражателем 2 для направленного отражения ударной волны в право.
  Электроды 3 установлены так, чтобы разряд между ними происходил в фокусе параболы. Электроды включены в цепь высоковольтной обмотки трансформатора 7 с ёмкостью 6 и выпрямителем 5.
  Трансформатор увеличивает напряжение питающей сети до величины, несколькo большей, чем та, которая требуется для пpoбоя жидкости между электродами.
  Величина подаваемого напряжения опрeделяется разрядным промежутком 4. Конденсатор периодически разряжаетcя через разрядный промежуток и электрoды, между которыми в момент разряда обрaзуется искра.
  Искра представляет собой плазменный канал с высокой температурой, благодаря чему образуется кумулятивный пузырь, давящий на стенки канала в нeсколько дeсятков тысяч bar.
  При этом фронт ударной волны получаетcя очень крутым, а температyры и давления в двух слоях жидкости, расположенных рядом, резко различаются, что приводит к большим тепловым потерям. Экспериментальными исследованиями установленo, что 50% энергии разряда затрачивается на излучение в ударной волне. Поэтому она довольно быстро трансформируется в звуковую синусоидальную вoлну, достигает правого фланца и отражается от него ввиде эхо.
  Отсюда делаем вывод:
  1.Левая стенка получает удар:
  F1 = ps = 10000bar x 10см² = 100000 кг
  2.Правая стенка получает удар: F2 = 0
  Sammandrag
  Получен разбаланс внутренних сил в замкнутой системе:
  F = F1 – F2 = 100000кг.

  Electroimpuls – UFO

  Principen för hur en elektro-impuls-UFO fungerar är baserad på en kraftig gnisturladdning i en vätska.

  Enheten UFO och dess arbetsprocess.
  Schemat för elektroimpuls UFO visas i figur 1. På insidan av cylindern (1) finns en arbetskamera och en parabolisk reflektor (2) som skall rikta tryckvågen åt höger.
  Elektroderna (3) är placerade så att urladdningen mellan dessa sker i parabolens fokus. Elektroderna ingår i en kedja i högspännings-lindningen i transformatorn (7) med en kondensator (6) och en likriktare (5).
  Transformatorn ökar nätspänningen till ett värde som är något större än det som krävs för genomslag av vätska mellan elektroderna.
  Värdet av den pålagda spänningen bestäms av urladdningsgapet (4). Kondensatorn urladdas periodvis genom urladdningsgapet och elektroder mellan vilka det uppstår en gnista i urladdningsögonblicket.
  Gnistan är en plasma-kanal med hög temperatur, så att den kumulativa bubblan är bildad, som pressar uppmanar väggarna i den-kanalen i några tusen bar.
  I detta fall den chocken främre är mycket brant, och temperatur och tryck i de två skikten av fluidum intilliggande, skall skilja sig skarpt, vilket leder till stora värmeförluster. Experimentella studier anvisas att 50% av utsläppen energin läggs på strålningen i stötvågen. Därför är det snabbt förvandlas till en sinusformad ljud vågen, ända fram till flänsen och reflekteras från det på grund av ekot.
  Därför drar vi slutsatsen:
  1.Vänstervägg träffas:
  F1 = ps = 10000bar x 10cm ² = 100000 kg
  2.Höger väggen blir drabbade: F2 = 0

  Sammandrag

  Som erhålls genom den obalans av inre krafter i ett slutet system:

  F = F1 – F2 = 100000kg.

  I’ve input this into Google Translate. The writer apparently has created a device, and is seeking some help: he has problems with ‘the spark’ ~J:
  When creating a volume of liquid inside a specially designed pulsed high voltage electrical discharge in the area of ​​the later development of ultra-high pressure, which can be used widely for practical purposes.
  Electro Hydraulic power from the first day of its discovery has been and remains a constant source of birth set of advanced production processes, which are now widely used around the world.
  Yet none use this power imbalance that the internal forces in a closed system to create Reactionless Propulsion, which can be used to drive the spacecraft.
  Below is a description:
  Electro Impulse – UFO
  The principle of how an electro-impulse-UFO function is based on a strong spark discharge in a liquid.
  UFO unit and its working process.
  The schedule for electromagnetic impulse UFO shown in Figure 1. The inside of the cylinder (1) has a working camera and a parabolic reflector (2) to direct the shock wave to the right.
  Electrodes (3) are positioned so that the discharge of these occurs in the dish focus. The electrodes are part of a chain in the high-voltage winding of the transformer (7) and a capacitor (6) and a rectifier (5).
  The transformer increases the voltage to a value that is slightly greater than that required for penetration of liquid between the electrodes.
  The value of the applied voltage is determined by the discharge gap (4). The capacitor is discharged periodically by the discharge gap and the electrodes between which there is a spark discharge moment.
  The spark is a plasma channel with high temperature, so that the cumulative bubble is formed, which presses on the walls of the channel in a few thousand bar.
  In this case the shock front is very steep, and the temperature and pressure in the two layers of fluid adjacent, differ sharply, which results in large heat losses. Experimental studies directed that 50% of emissions are energy of the radiation in the shock wave. Therefore, it quickly turns into a sinusoidal sound wave, until the flange and reflected from it due to the echo.
  Therefore, we conclude:
  1.Vänstervägg meet:
  F1 = ps = 10000bar x 10cm ² = 100,000 kp
  2.Höger wall gets affected: F2 = 0
  F = F1 – F2 = 100000kp.

 3. Pingback: MT Keshe: Inizio del trasferimento di tecnologia gli scienziati del mondo – da ottobre 10-17, 2012 in Sierra Leone! | ICONICON POST

 4. Reblogged this on 2012thebigpicture and commented:
  And another piece of the wave that will wash away the dark…

 5. Pingback: Keshe Foundation…”Start of the transfer of technology to the world scientists”, October 10-17, 2012 in Sierra Leone | Kauilapele's Blog

 6. Roberto says:

  Jean,

  Heads Up From Drake: Get Prepared For A Total Financial Collapse, September 14, 2012
  This article will not come up.

  Is there a more direct way to communicate with you???

  • Jean says:

   No, Roberto, not right now. The news is moving rapidly now, and I’m the only one doing it. I also am the only one managing my life, so I need my private time right now – more than ever. If you will look, I shared that I’d pulled to post, because it was a statement that Drake never made. Please forgive me for guarding my privacy right now . . . and hugs, ~Jean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.